نحوه محاسبه نمره درون دانشگاه پیام نور




۲۲ام دی ۱۳۹۶ فیزیک

نحوه بدست آوردن نمره نهایی برگه دانشجو درون دانشگاه پیام نور براساس فرمولی خاص می باشد

PnuebNews:

درون پیام نور امتحانات پایان ترم از نظر نوع طراحی به ۴ دسته تقسیم می شوند:

تمام تستی ، تمام تشریحی ، تستی – تشریحی ، تستی – تشریحی – عملی

حال به ترتیب نحوه نمره دهی درون هر یک را برای شما توضیح می دهیم. (توضیح : هرجا صحبت از نمره میانترم شد ، منظور نمره همان امتحانی هست که توسط استاد به عنوان میانترم برگزار شده و نمره اين از ۶ هست و دانشجو می تواند درون اين شرکت کند و یا نکند)

۱ – تمام تستی:

درون این امتحانات تمامی سوالات بصورت ۴ گزینه ای هست . سقف نمره برگه این امتحانات از ۱۴(از نیسمال اول ۹۷-۹۶ سقف نمره برگه ۱۲ می باشد)  و سوالات نمره منفی ندارند.

نمره اخذ شده از برگه با نمره میانترم جمع می شود.

از طرفی دیگر همزمان نمره برگه درون ۱۰ ضرب و عدد بدست آمده به ۷ (از ترم اول ۹۷-۹۶ به عدد ۶ ) تقسیم می شود. حال این دو نمره مقایسه شده و هر کدام که بالاتر هست برای دانشجو درون نظر گرفته می شود.

برای مثال نمره برگه دانشجویی ۸ شده هست. نمره میانترم او ۴ می باشد. (براساس سقف نمرات تعیین شده درون نیمسال اول ۹۷-۹۶)

۱۲=۸+۴ (جمع نمره برگه و میانترم)

  ۱۳٫۳ = ( ۶ / ۱۰) * ۸  (جمع نمره با ضریب)

درون این حالت نمره دومی بیشتر هست و درون نتیجه همان برای دانشجو درون نظر گرفته می شود.

۲ – تمام تشریحی :

درون این امتحانات تمامی سوالات بصورت تشریحی هست و نمره نیز از ۱۴ (از نیمسال اول ۹۷-۹۶ سقف نمره برگه ۱۲ ) می باشد. این امتحانات توسط خود اساتید تصحیح می شوند.

همانند تمام تستی نمره برگه با میانترم جمع می شود. از طرفی دیگر نمره برگه امتحان درون ۱۰ ضرب و مجموع به ۷ (عدد ۶ از نیمسال اول ۹۷-۹۶) تقسیم می شود. هر کدام که بیشتر بود برای دانشجو درون نظر گرفته می شود. (مانند مثال تمام تستی)

۳ – تستی – تشریحی:

درون این امتحانات هم سوالات تستی وجود دارد و هم تشریحی و مجموع نمرات آنها  ۱۴ (سقف نمره برگه ۱۲) می شود . سوالات تستی نمره منفی ندارند و تشریحی نیز توسط استاد تصحسح می شود.

نمره دهی درون این امتحانات به این صورت هست که یا  نمره تستی با تشریحی و میانترم جمع می شود . ویا مجموع نمرات تستی و تشریحی درون ۱۰ ضرب و نتیجه به ۷ (عدد ۶ از نیمسال اول ۹۷-۹۶) تقسیم می شود. هر کدام که بیشتر بود برای دانشجو درون نظر گرفته می شود.

مثال: نمره تستی ۵- تشریحی ۴- میانترم ۳ (براساس سقف نمرات تعیین شده درون نیمسال اول ۹۷-۹۶)

۱۲=۵+۴+۳

 ۱۵ = ( ۶ / ۱۰ ) * (۵+۴)

درون اینجا نمره دوم بیشتر هست ، درون نتیجه همان برای دانشجو درون نظر گرفته می شود

۴ – تستی – تشریحی – عملی:

این امتحانات دو نوع امتحان دارد ، هم کتبی و هم عملی . نمره برگه از ۱۴ ( سقف نمره برگه ۱۲ از نیمسال اول ۹۷-۹۶ به بعد) می باشد و عملی از ۲۰ و سوالات تستی نمره منفی ندارند.

ممکن هست امتحان کتبی بصورت تستی  و یا تستی – تشریحی  باشد.

درون اینجا قضیه متفاوت هست و فاکتور دیگری به نام تعداد واحد نیز دخیل هست. تعداد واحد نظری و عملی.

نحوه محاسبه نمره درون این نوع امتحانات را با مثال توضیح می دهیم

درسی دارای ۲ واحد نظری یا تئوری و ۱ واحد عملی هست.

دانشجو از برگه نمره ۵ تستی گرفته و نمره میانترم هم ندارد و نمره عملی او ۱۸ هست (به طور معمول دروس عملی نظری نمره میانترم ندارند ، چون اساتید امتحان میانترم کتبی نمی گیرند و به امتحان عملی اکتفا می کنند)

براساس سقف تعیین شده برای نمرات درون نیسمال اول ۹۷-۹۶ (۸ نمره میانترم ۱۲ نمره برگه پایانی)

 ۸٫۳۳= ۶ / (۵*۱۰)

عدد ۸٫۳۳ درون ۲ که تعداد واحد نظری هست ضرب می شود ( ۱۶٫۶۶ = ۸٫۳۳ * ۲ )

نمره عملی هم درون تعداد واحد عملی که ۱ هست ضرب می شود. ( ۱۸ = ۱۸ *۱ )

۱۸ با ۱۶٫۶۶ جمع می شود و مجموع این دو درون تعداد واحد کلی درس که ۳ هست تقسیم می شود تا نمره نهایی محاسبه شود.

۱۱٫۵۵ = ۳ / (۱۸+ ۱۶٫۶۶)

بدین گونه نمرات امتحانات پایان ترم  درون پیام نور محاسبه می شود.

همچنین درون صورت غیبت درون امتحانات پایان ترم پیام نور قضیه متفاوت هست و تصمیمات دیگری اخذ می شود.

تصوير زیر بطور جامع نحوه محاسبه نمرات درون دانشگاه پیام نور را نشان می دهد.

نکته: از ترم اول ۹۷-۹۶ به بعد جای عدد ۷ درون مخرج تقسیم عدد ۶ را قرار دهید.

 

محاسبه نمرات درون پیام نور
 


مطالب پیشنهادی